รายการที่ 161 - 180 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c97ac 0053435 1500300085889 น.ส. กนกพร ชนกดวงปทุม ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 5651 คศ.1 20,200 คศ.1 20,770 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9829 0053436 3509900464591 น.ส. ปวริศา สุระจิตต์ ศศ.บ บรรณารักษ์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 5667 คศ.1 19,390 คศ.1 19,960 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c98bd 0053437 1579900478367 น.ส. กัญญาณัฐ แซ่ลี ค.บ. การประถมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 6230 คศ.1 17,610 คศ.1 18,180 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9939 0053438 1199900384382 น.ส. วนิดา กับเนียม ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 6270 คศ.1 17,630 คศ.1 18,210 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c99b9 0053439 3560300633769 นาง รตีกานต์ เดินแปง ศศ.บ. ภาษาไทย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการ 6301 คศ.2 29,450 คศ.2 30,270 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9a34 0053440 กศ.บ. ประถมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 6366 คศ.3 58,390 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9ab1 0053441 1570300108170 น.ส. วารุณี หลวงไชย วท.บ. ชีววิทยา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 6413 คศ.1 18,550 คศ.1 19,120 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9b2c 0020295 3350800486040 น.ส. ธารธารา จากผา ศษ.บ. ปฐมวัย 1057120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี เชียงแสน ครู 395 คศ.1 19,410 คศ.1 20,000 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9bb2 0053442 1580400154416 น.ส. พัชราพร พิรินะกมลพันธุ์ ค.บ. ภาษาไทย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครูผู้ช่วย 7011 ครูผู้ช่วย 16,260 ครูผู้ช่วย 16,700 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9c23 0053443 1102700045791 น.ส. ฟ้าใส วิสารกาญจน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7012 คศ.1 22,490 คศ.1 23,060 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9c9e 0053444 1102400059079 น.ส. นพเก้า นิพัฒน์ศิริผล คบ. ศิลปศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7013 คศ.1 20,710 คศ.1 21,350 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9d1b 0053445 สงวนเกินเกณฑ์ ค.บ ศิลปศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 7014 คศ.3 34,420 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 5
5703611cdc17c9dab 0053446 ค.บ. ปฐมวัย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7015 คศ.3 57,440 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9e28 0053447 1610400046680 น.ส. สุธาทิพย์ เผ่าทหาร คบ. สังคมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการ 7016 คศ.1 23,090 คศ.1 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9ec0 0053448 8571584031949 นาย พีรกร สมคำ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา พธ.บ. สังคมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการ 7017 คศ.2 28,440 คศ.2 29,200 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9f48 0053449 3660300012747 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการ 7083 คศ.2 58,390 คศ.2 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9fd3 0053450 1579900552753 น.ส. ณิชรีย์ มหาวงศนันท์ ค.บ. ปฐมวัยศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7127 ครูผู้ช่วย 17,590 คศ.1 18,160 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca061 0053451 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7128 คศ.1 32,060 คศ.1 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca0e2 0020302 1580300036501 น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เชียงแรง ค.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน ครู ชำนาญการ 409 คศ.2 29,140 คศ.2 30,260 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca180 0053452 1570700122846 น.ส. ปุญญิสา ปงลังกา คบ5ปี วิทยาศาสตร์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7129 คศ.1 21,580 คศ.1 22,150 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1