รายการที่ 1 - 20 จาก 2628
บุคลากร

นาง พิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา

โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053113 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร

นางสาว ดารารัตน์ ศรีพันธุ์

โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053119 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร

นาย ณัฐพล ศรีวิชัย

โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053696 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร

นาง นิ่ม ชัยแก้ว

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053924 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

น.ส. เจนจิรา รากะรินทร์

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053925 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

สงวนเกินเกณฑ์

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053927 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

นาย สมบัติ ศักดิ์สูง

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053931 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

นาง รุจิรา อาจหาญ

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053932 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

นาง เกศแก้ว คำเมือง

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053933 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

น.ส. ศุภมาศ ขาวแดง

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053934 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053935 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

นางสาว ณัฏฐาพร เขจร

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053936 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

สงวน ลาออกในปีเกษียณ 64

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053937 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

สงวนเกินเกณฑ์

โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)

เลขบัญชีจ่ายตรง 0055004 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร

นาง พลอยปภัส กันทาเหล็ก

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053938 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

สงวนเกินเกณฑ์

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053939 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่จัน

บุคลากร

นาย พิชชากร อานุ

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053941 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร

รอบรรจุ เอกปฐมวัย ครั้งที่ 10/2563

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

เลขบัญชีจ่ายตรง 0019974 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร

ตำแหน่งว่างหลังย้าย 64

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053305 ตำแหน่ง ครู อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร

น.ส. วรรนิสา มูลมวล

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

เลขบัญชีจ่ายตรง 0053942 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อำเภอ แม่ฟ้าหลวง