รายการที่ 1 - 20 จาก 26
รหัสโรงเรียน ลำดับที่ ปรเภท ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ชื่อผู้บันทึก
1057021364 1 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหร  ... นางวสิยา คำมูลเอ้ย นางวสิยา คำมูลเอ้ย
1057030051 1 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านทักษะอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล นางสาวสร้อยฟ้า แสงเพชร
1057120162 1 ด้านการนิเทศภายใน การนิเทศแบบร่วมพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านธารทอง นายสวาท สงวนสิทธิ์ นางสาวรจนา บุญเรือง
1057120162 2 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน การส่งเสริมทักษะภาษาด้วยคำพื้นฐานจากนิทาน ตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมสำหร  ... นางสาวกาญจนา ขัดพูล นางสาวรจนา บุญเรือง
1057120343 1 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน ครูผู้สอนนักเรียนพิการดีเด่ิน นางโสภา สมบูรณ์ นางโสภา สมบูรณ์
1057120364 2 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กพิการดีเด่น นางวสิยา คำมูลเอ้ย นางวสิยา คำมูลเอ้ย
1057120364 3 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) นางวสิยา คำมูลเอ้ย
1057120364 4 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด นางวสิยา คำมูลเอ้ย นางวสิยา คำมูลเอ้ย
1057120364 5 ด้านการบริหาร นวัตกรรมต่อต้านทุจริต โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
1057120364 6 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์สั้น) โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) วสิยา คำมูลเอ้ย
1057120364 7 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน คุรุสดุดี นางวสิยา คำมูลเอ้ย วสิยา คำมูลเอ้ย
1057120364 8 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมActvie Teacher ระดับประถมศึกษา สาระภาษาไทย นางวสิยา คำมูลเอ้ย วสิยา คำมูลเอ้ย
1057120364 9 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมสาขาบูรณาการด้านบริหารจัดการ นางวสิยา คำมูลเอ้ย วสิยา คำมูลเอ้ย
1057120439 1 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน การประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษ  ... นางสุรินทร หมื่นคำสี นายขวัญชัย แก้วลังกา
1057120439 2 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้น 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระย  ... นางพิมลพรรณ แก้วลังกา นายขวัญชัย แก้วลังกา
1057120439 3 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้น 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระย  ... นางคนึงนุช โขติพงษ์ นายขวัญชัย แก้วลังกา
1057120439 4 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำ  ... นางสุรินทร หมื่นคำสี นายขวัญชัย แก้วลังกา
1057120446 1 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน ห้องเรียนสู้ฝุ่น โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล นายพายุ ศรีวงค์
1057120447 1 ด้านการบริหาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) นางยุวเรศ สุรินตา
1057120465 1 ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน บทเรียนภาษาพม่า นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ