รายการที่ 1 - 5 จาก 5
โรงเรียน ปีการศึกษา นักเรียนจบทั้งหมด ป.6 โรงเรียนเดิม โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเอกชน
1057120125 2563 28 0 26 0
1057120126 2562 52 0 48 0
1057120338 2563 32 29 3
1057120351 2563 17 12 5 0
1057120610 2566 9 0 9 0