รายการที่ 1 - 20 จาก 66
ลำดับที่แสดงผล กลุ่มงาน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานะ
1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นาย ขจรศักดิ์ นางแล บุคลากร
2 กลุ่มนโยบายและแผน นาย วรกานต์ ฟูแสง บุคลากร
3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นาง กมลลักษณ์ ก้อนแก้ว บุคลากร
4 ผู้บริหารการศึกษา นาย จักรพงศ์ บุญเลิศ ผู้บริหาร
5 ผู้บริหารการศึกษา นาย วิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้บริหาร
6 กลุ่มอำนวยการ นาง เกนยา ปินจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
7 กลุ่มอำนวยการ นางสาว วิลาพร จันทาพูน บุคลากร
8 กลุ่มอำนวยการ นาง มยุรี วรรณโอภาส บุคลากร
9 กลุ่มอำนวยการ นาย กิจฤชา สุเตนันท์ บุคลากร
10 กลุ่มอำนวยการ นาง วันทนา ดวงแก้ว บุคลากร
11 กลุ่มนโยบายและแผน นาง วนิดา เพียรพิทักษ์ บุคลากร
12 กลุ่มกฎหมายและคดี นางสาว วทันยา แสงคำ บุคลากร
13 กลุ่มอำนวยการ นาย วงศธร ปะระมะ บุคลากร
14 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นาย อังคาร อยู่ลือ บุคลากร
15 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาว โสภาพร ไสยแพทย์ บุคลากร
16 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นาง พรรณิภา ภิยะคำ บุคลากร
17 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยตรี เมธี กาบุญค้ำ บุคลากร
18 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นาย ทนง สุทธะชัย บุคลากร
19 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นาง เครือวัลย์ สุมงคลเจริญ บุคลากร
20 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาว อำภา คำหล้าทราย บุคลากร