รายการที่ 1 - 20 จาก 20
เลขประจำตัวประชาชน รหัสโรงเรียน ชั้น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล กลุ่มชาติพันธุ์ สถานะ ตำบล อำเภอ จังหวัด
615700006043 1057120346 ประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิง ชมพู่ กาลจี คนต่างด้าว ยื่นขอรหัส G แม่คำ แม่จัน เชียงราย
615700007732 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิง อาพอ เพเมียะ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
615700007872 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิง พนิดา ลาหู่ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
625700016626 1057120374 ประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิง กรรณิการ์ พลอย ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
635700005594 1057120606 อนุบาล 3 เด็กชาย สมพงษ์ ลาหู่นะ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700013759 1057120125 อนุบาล 3 เด็กหญิง วิภาดา แซ่หลี ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700014640 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กชาย วรวุฒิ แสงจัน ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700041787 1057120374 ประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชาย อ้าย สามสิน ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
635700041795 1057120374 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิง แจ่มจัน ลาว ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
635700041809 1057120374 มัธยมศึกษาปีที่ 3 นาย บุญชัย ไชยา ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
635700041817 1057120374 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิง พรจันทร์ หน่อแก้ว ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
635700050786 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กชาย สุรพงษ์ แชหมื่อ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700050808 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชาย อาแม ยูลึ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700050816 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชาย นครินทร์ เชอหมื่อ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700050824 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชาย กิติพล แซ่คง ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700050841 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 6 นาย กิตติชัย แซ่คง ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700050867 1057120606 ประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิง ชวัลนุช แซ่คง ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
635700055125 1057120346 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิง แสงดาว กาลจี คนต่างด้าว ยื่นขอรหัส G แม่คำ แม่จัน เชียงราย
635700086152 1057120606 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็กชาย ธนพงษ์ ลาหู่นะ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
645700011781 1057120126 อนุบาล 3 เด็กชาย นาฮามิ จะเหมาะ ชนกลุ่มน้อย อนุมัติรหัส G แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย