รายการที่ 1 - 13 จาก 13
ที่ โรงเรียน ตำบล ชื่อประธานกรรมการฯ วันที่แต่งตั้ง หมดวาระเมื่อ เหลือเวลา
1 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แม่คำ นายสาธิต ตะสุข 0 ปี 0 เดือน -1 วัน
1 บ้านม่วงคำ เกาะช้าง นายบัณฑิต สุรินเปา 14/7/2564 14/7/2568 1 ปี 0 เดือน 23 วัน
1 บ้านน้ำจำ โป่งผา นายอำนวย อุปถัมภ์ 26/10/2564 1/10/2569 2 ปี 3 เดือน 12 วัน
1 บ้านป่ายาง แม่สาย นายจุมพล ลุนทาวงค์ 0 ปี 0 เดือน -1 วัน
1 บ้านดอย โชคชัย นายศรีธิเดช ก้างยาง 23/7/2562 23/7/2566 -1 ปี -12 เดือน -4 วัน
1 บ้านห้วยเกี๋ยง เวียง นายสอน ไชยกุล 9/5/2564 3/6/2568 0 ปี 11 เดือน 17 วัน
1 บ้านศรีดอนมูล ศรีดอนมูล นายไกรเดช กาวีวงศ์ 9/10/2563 9/10/2567 0 ปี 3 เดือน 20 วัน
1 บ้านไร่ แม่เงิน นายสมบูรณ์ หรพมมินทร์ 31/3/2562 1/4/2566 -2 ปี -3 เดือน -22 วัน
1 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำ นายประเสริฐ กันทากาศ 3/8/2564 3/8/2568 1 ปี 1 เดือน 13 วัน
1 สันทราย(พรหมณีวิทยา) สันทราย นายเกษม จันทาพูน 18/6/2564 18/6/2568 0 ปี 12 เดือน 2 วัน
1 บ้านท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก นายวิเชียร ท่าดีสม 16/9/2562 16/9/2567 0 ปี 2 เดือน 27 วัน
1 บ้านปางห้า เกาะช้าง นายประสิทธิ์ แสนสลี 0 ปี 0 เดือน -1 วัน
1 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เวียงพางคำ นายนิวัฒน์ ธำรงทัศนีย์ 18/6/2464 18/6/2468 -100 ปี -1 เดือน -28 วัน