รายการที่ 1 - 12 จาก 12
ที่ โรงเรียน ตำบล ชื่อประธานกรรมการฯ วันที่แต่งตั้ง หมดวาระเมื่อ เหลือเวลา
1 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แม่คำ นายสาธิต ตะสุข 0 ปี 0 เดือน -1 วัน
1 บ้านม่วงคำ เกาะช้าง นายบัณฑิต สุรินเปา 14/7/2564 14/7/2568 3 ปี 0 เดือน 18 วัน
1 บ้านน้ำจำ โป่งผา นายอำนวย อุปถัมภ์ 26/10/2564 1/10/2569 4 ปี 3 เดือน 7 วัน
1 บ้านป่ายาง แม่สาย นายจุมพล ลุนทาวงค์ 0 ปี 0 เดือน -1 วัน
1 บ้านดอย โชคชัย นายศรีธิเดช ก้างยาง 23/7/2562 23/7/2566 1 ปี 0 เดือน 26 วัน
1 บ้านห้วยเกี๋ยง เวียง นายสอน ไชยกุล 9/5/2564 3/6/2568 2 ปี 11 เดือน 12 วัน
1 บ้านศรีดอนมูล ศรีดอนมูล นายไกรเดช กาวีวงศ์ 9/10/2563 9/10/2567 2 ปี 3 เดือน 15 วัน
1 บ้านไร่ แม่เงิน นายสมบูรณ์ หรพมมินทร์ 31/3/2562 1/4/2566 0 ปี 9 เดือน 8 วัน
1 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำ นายประเสริฐ กันทากาศ 3/8/2564 3/8/2568 3 ปี 1 เดือน 8 วัน
1 สันทราย(พรหมณีวิทยา) สันทราย นายเกษม จันทาพูน 18/6/2564 18/6/2568 2 ปี 11 เดือน 27 วัน
1 บ้านปางห้า เกาะช้าง นายประสิทธิ์ แสนสลี 0 ปี 0 เดือน -1 วัน
1 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เวียงพางคำ นายนิวัฒน์ ธำรงทัศนีย์ 18/6/2464 18/6/2468 -98 ปี -2 เดือน -3 วัน