รายการที่ 1 - 20 จาก 2628

นาง พิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา

โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

นางสาว ดารารัตน์ ศรีพันธุ์

โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

นาย ณัฐพล ศรีวิชัย

โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

นาง นิ่ม ชัยแก้ว

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

อำเภอ แม่จัน

น.ส. เจนจิรา รากะรินทร์

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

อำเภอ แม่จัน

สงวนเกินเกณฑ์

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

อำเภอ แม่จัน

นาย สมบัติ ศักดิ์สูง

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

อำเภอ แม่จัน

นาง รุจิรา อาจหาญ

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

อำเภอ แม่จัน

นาง เกศแก้ว คำเมือง

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

อำเภอ แม่จัน

น.ส. ศุภมาศ ขาวแดง

โรงเรียน บ้านแม่ลากเนินทอง

อำเภอ แม่จัน

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

อำเภอ แม่จัน

นางสาว ณัฏฐาพร เขจร

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

อำเภอ แม่จัน

สงวน ลาออกในปีเกษียณ 64

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

อำเภอ แม่จัน

สงวนเกินเกณฑ์

โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

นาง พลอยปภัส กันทาเหล็ก

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

อำเภอ แม่จัน

สงวนเกินเกณฑ์

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

อำเภอ แม่จัน

นาย พิชชากร อานุ

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

รอบรรจุ เอกปฐมวัย ครั้งที่ 10/2563

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

ตำแหน่งว่างหลังย้าย 64

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

น.ส. วรรนิสา มูลมวล

โรงเรียน บ้านแม่หม้อ

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง