รายการที่ 1 - 20 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
โครงการปรับภูมิทัศน์ งานบริหารทั่วไป 30,000 1/7/2564 2/7/2564 นายนพดล ไข่กา 2564
ทำทางเท้า งานบริหารทั่วไป 20,000 2/7/2564 16/7/2564 นายนพดล ไข่กา 2564
ซ่อมแซมรั้ว งานบริหารทั่วไป 10,000 16/7/2564 24/7/2564 นายนพดล ไข่กา 2564
test งานบริหารงบประมาณ 4,000 1/7/2564 3/7/2564 Nopapdol 2564
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ งานบริหารวิชาการ 20,000 1/7/2564 30/3/2565 นางสาวศันสนา ปวกหลวง 2564
วัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป 10,000 16/5/2564 30/4/2565 นายศิริชัย คำเงิน 2564
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน และระดับเขตพื้น  ... งานบริหารวิชาการ 50,000 14/6/2564 1/4/2565 นางสาวศิริวัลย์ เอกจิตร์ 2564
โครงการวัดผลประเมินผลอย่างมีระบบ งานบริหารวิชาการ 10,000 15/6/2564 30/3/2565 นางสาวศิริวัลย์ เอกจิตร์ 2564
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของโรง  ... งานบริหารวิชาการ 0 14/6/2564 8/4/2565 นางสาวเพียงพิศา สุนทร 2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ 2,000 14/6/2564 30/12/2564 นางสาวศิริวัลย์ เอกจิตร์ 2564
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ งานบริหารวิชาการ 0 14/6/2564 11/4/2565 นางอำพิกา เทพปัญญา 2564
โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา งานบริหารทั่วไป 73,402 14/6/2564 30/12/2564 นางสาวรัชดาภรณ์ ตนเล็ก 2564
ทดสอบ งานบริหารงบประมาณ 50,000 1/4/2564 30/9/2564 mflv[ 2564
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร  ... งานบริหารบุคคล 40,000 14/6/2564 15/4/2565 นายวุฒิชัย กันสุธรรม 2564
โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานบริหารวิชาการ 1,000 14/6/2564 30/3/2565 นายอำพล แก้ววิเชียร 2564
โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปฐมวัย งานบริหารบุคคล 168,000 14/6/2564 15/4/2565 นางอำพิกา เทพปัญญา 2564
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานบริหารทั่วไป 3,000 10/6/2564 15/4/2565 นายอำพล แก้ววิเชียร 2564
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 2,000 14/6/2564 31/3/2565 นางสาวกรทิพย์ ทองอ่อน 2564
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด งานบริหารทั่วไป 34,910 14/6/2564 28/2/2565 ว่าที่ ร.ต.ภูวดล กุญชร 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานบริหารทั่วไป 5,000 14/6/2564 30/3/2565 นายอำพล แก้ววิเชียร 2564
ทั้งหมด 533,312