รายการที่ 1 - 4 จาก 4
จำนวน วุฒิการศึกษา
34 ปริญญาตรี
27 ปริญญาโท
2 ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
3 ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า