เครือข่ายโรงเรียน
รายการที่ 1 - 20 จาก 139
รหัสโรงเรียน (10 หลัก) โรงเรียน อำเภอ ตำบล เครือข่ายโรงเรียน จังหวัด
0 1057120125 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน เวียง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
1 1057120126 บ้านสบรวก เชียงแสน เวียง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
1 1057120128 บ้านห้วยเกี๋ยง เชียงแสน เวียง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
1 1057120129 บ้านสบคำ เชียงแสน เวียง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
1 1057120130 บ้านดอยจัน เชียงแสน โยนก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
1 1057120131 โยนกวิทยา เชียงแสน โยนก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
1 1057120132 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม เชียงแสน โยนก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
1 1057120133 บ้านสันธาตุ เชียงแสน โยนก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงโยนกเชียงแสน เชียงราย
0 1057120135 บ้านเวียงแก้ว เชียงแสน ศรีดอนมูล กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล เชียงราย
0 1057120141 บ้านศรีดอนมูล เชียงแสน ศรีดอนมูล กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล เชียงราย
0 1057120143 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน ศรีดอนมูล กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล เชียงราย
1 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน บ้านแซว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านแขว เชียงราย
0 1057120147 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี เชียงแสน บ้านแซว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านแขว เชียงราย
1 1057120150 แม่แอบวิทยาคม เชียงแสน บ้านแซว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านแขว เชียงราย
1 1057120151 บ้านศรีกองงาม เชียงแสน บ้านแซว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านแขว เชียงราย
0 1057120152 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) เชียงแสน บ้านแซว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านแขว เชียงราย
0 1057120153 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) เชียงแสน ป่าสัก กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล เชียงราย
1 1057120155 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย เชียงแสน ป่าสัก กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล เชียงราย
0 1057120156 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) เชียงแสน ป่าสัก กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล เชียงราย
1 1057120158 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) เชียงแสน แม่เงิน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่เงิน เชียงราย