แม่ฟ้าหลวง
โรงเรียน 31 โรงเรียน
นักเรียน 10,568 คน
แม่สาย
โรงเรียน 31 โรงเรียน
นักเรียน 10,251 คน
แม่จัน
โรงเรียน 40 โรงเรียน
นักเรียน 7,419 คน
เชียงแสน
โรงเรียน 24 โรงเรียน
นักเรียน 4,930 คน
ดอยหลวง
โรงเรียน 13 โรงเรียน
นักเรียน 1,277 คน
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียน 139 โรงเรียน
นักเรียน 34,445 คน
วิถีพุทธ
41 โรงเรียน
ราชดำริ
7 โรงเรียน