รายการที่ 1 - 3 จาก 3
รหัสโรงเรียน ปีการศึกษา คนที่ ชื่อนักเรียน ชื่อทุน / ประเภททุน ระดับการศึกษา โรงเรียน จำนวนเงินทุนที่ได้รับต่อปี (บาท) รายละเอียดทุน
1057120351 2564 1 เด็กหญิงมิลธิชา ใจปินตา ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สันทราย(พรหมณีวิทยา) 4,000
1057120351 2564 2 เด็กหญิงนฤมล สุขปาน ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 1 สันทราย(พรหมณีวิทยา) 2,000
1057120351 2564 3 เด็กชายสิริวิทย์ จำปาทราย ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประถมศึกษาปีที่ 4 สันทราย(พรหมณีวิทยา) 2,000