Student Scholarship [1057120351, 2564, 3]

1057120351
2564
สันทราย(พรหมณีวิทยา)
เด็กชายสิริวิทย์ จำปาทราย
ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 4
2,000