รายการที่ 1 - 20 จาก 965
รหัสโรงเรียน ปีการศึกษา ภาคเรียน โอนครั้งที่ โรงเรียน รวมรับ
57030009 2564 1/2564 1 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 9,000
1057120125 2562 1/2562 1 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 40,000
1057120125 2562 1/2562 2 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 39,500
1057120125 2562 2/2562 1 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 152,500
1057120125 2562 2/2562 2 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 50,000
1057120125 2563 1/2563 1 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 106,500
1057120125 2563 1/2563 2 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 46,500
1057120125 2563 1/2563 3 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 114,000
1057120126 2562 1/2562 1 บ้านสบรวก 5,000
1057120126 2562 1/2562 2 บ้านสบรวก 6,000
1057120126 2562 2/2562 1 บ้านสบรวก 18,000
1057120126 2562 2/2562 2 บ้านสบรวก 0
1057120126 2563 1/2563 1 บ้านสบรวก 6,000
1057120126 2563 1/2563 2 บ้านสบรวก 0
1057120126 2563 1/2563 3 บ้านสบรวก 0
1057120128 2562 1/2562 1 บ้านห้วยเกี๋ยง 9,000
1057120128 2562 1/2562 2 บ้านห้วยเกี๋ยง 40,500
1057120128 2562 2/2562 1 บ้านห้วยเกี๋ยง 98,000
1057120128 2562 2/2562 2 บ้านห้วยเกี๋ยง 0
1057120128 2563 1/2563 1 บ้านห้วยเกี๋ยง 23,000