บุคลากร สพท. เพศชาย
บุคลากร สพท. เพศชาย

24 คน
บุคลากร สพท. เพศหญิง
บุคลากร สพท. เพศหญิง

42 คน
บุคลากร สพท. รวม
บุคลากร สพท. รวม

66 คน