ครูและบุคลากร
ครูและบุคลากร

ชาย 431 คน
หญิง 984 คน
รวม 2,628 คน
ผอ. รร.
ผอ. รร.

ชาย 0 คน
หญิง 0 คน
รวม 0 คน
รอง ผอ. รร.
รอง ผอ. รร.

ชาย 0 คน
หญิง 0 คน
รวม 0 คน
ครู
ครู

ชาย 6 คน
หญิง 8 คน
รวม 1,375 คน
ครู (อัตราจ้าง)
ครู (อัตราจ้าง)

ชาย 56 คน
หญิง 103 คน
รวม 159 คน
ครูธุรการ
ครูธุรการ

ชาย 19 คน
หญิง 49 คน
รวม 68 คน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ชาย 0 คน
หญิง 0 คน
รวม 301 คน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิ

ชาย 2 คน
หญิง 6 คน
รวม 8 คน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ชาย 7 คน
หญิง 22 คน
รวม 29 คน
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์

ชาย 1 คน
หญิง 0 คน
รวม 29 คน
ช่างไฟฟ้าชั้น 2
ช่างไฟฟ้าชั้น 2

ชาย 3 คน
หญิง 0 คน
รวม 3 คน
ช่างไม้ชั้น 3
ช่างไม้ชั้น 3

ชาย 1 คน
หญิง 0 คน
รวม 1 คน
ช่างไม้ชั้น 4
ช่างไม้ชั้น 4

ชาย 4 คน
หญิง 0 คน
รวม 4 คน
นักการภารโรง
นักการภารโรง

ชาย 37 คน
หญิง 3 คน
รวม 40 คน
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า

ชาย 20 คน
หญิง 0 คน
รวม 20 คน
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ

ชาย 0 คน
หญิง 6 คน
รวม 6 คน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย 4 คน
หญิง 1 คน
รวม 5 คน
สถาปนิก
สถาปนิก

ชาย 0 คน
หญิง 0 คน
รวม 0 คน
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ

ชาย 1 คน
หญิง 2 คน
รวม 3 คน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชาย 4 คน
หญิง 6 คน
รวม 10 คน
วิทยากร
วิทยากร

ชาย 0 คน
หญิง 1 คน
รวม 1 คน
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู

ชาย 0 คน
หญิง 2 คน
รวม 2 คน
อื่นๆ
อื่นๆ

ชาย 5 คน
หญิง 2 คน
รวม 7 คน
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง

ชาย 2 คน
หญิง 9 คน
รวม 11 คน
แม่บ้าน
แม่บ้าน

ชาย 0 คน
หญิง 7 คน
รวม 7 คน
ครู (พนักงานงานราชการ)
ครู (พนักงานงานราชการ)

ชาย 22 คน
หญิง 44 คน
รวม 66 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชาย 6 คน
หญิง 14 คน
รวม 20 คน