รายการที่ 1 - 40 จาก 139

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030075

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120125

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120125

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายอุทัย ปินปันคง

บ้านสบรวก

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสบรวก

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030076

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120126

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120126

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางสาวพิทยาภรณ์ เรืองฤทธิ์

บ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยเกี๋ยง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030078

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120128

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120128

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายศุภชัย เขื่อนเพชร

บ้านสบคำ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสบคำ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030074

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120129

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120129

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

ธัญญะ เนียมแตง

บ้านดอยจัน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านดอยจัน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030070

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120130

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120130

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

โยนกวิทยา

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน โยนกวิทยา

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030071

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120131

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120131

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายวัฒนา พรมมินทร์

บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030072

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120132

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120132

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายคันศิลป์ จุลเลศ

บ้านสันธาตุ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันธาตุ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030073

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120133

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120133

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านเวียงแก้ว

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านเวียงแก้ว

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030080

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120135

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120135

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นายบำรุง มีนา

บ้านศรีดอนมูล

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านศรีดอนมูล

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030086

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120141

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120141

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์

บ้านดอยสะโง๊ะ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านดอยสะโง๊ะ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030088

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120143

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120143

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นายจรูญ จุ้ยสาย

ป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ป่าตึงพิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030051

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120145

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120145

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางสาวจิราวรรธ โสดา

บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030053

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120147

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120147

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายชูกิจ จี๋มะลิ

แม่แอบวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน แม่แอบวิทยาคม

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030056

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120150

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120150

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายบุญไชย เขื่อนข่าย

บ้านศรีกองงาม

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านศรีกองงาม

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030057

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120151

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120151

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์

บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030058

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120152

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120152

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางปุณดา เตจ๊ะ

บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030059

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120153

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120153

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายวิฑูรย์ ลับปัญญา

ชุมชนบ้านป่าสักน้อย

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าสักน้อย

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030061

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120155

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120155

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายบุญมาก โกเสนตอ

บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030062

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120156

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120156

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายทเนตย์ จันแปงเงิน

บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030064

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120158

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120158

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายธวัชชัย เรวรรณ์

ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030065

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120159

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120159

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายอนันต์ ธรรมวงศ์

บ้านแม่คำ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่คำ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030066

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120160

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120160

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

อนันต์ ธรรมวงศ์

บ้านไร่

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านไร่

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030067

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120161

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120161

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายสวาท สงวนสิทธิ์

บ้านธารทอง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านธารทอง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030176

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120162

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120162

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030040

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120319

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120319

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านหนองแว่น

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านหนองแว่น

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030041

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120321

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120321

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

ว่าที่ร้อยตรีโชคดี ศรีอุดม

ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030039

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120322

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120322

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นางจันทร์เฉลียว ใจหนัก

บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030032

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120323

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120323

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นายสมบัติ คำเงิน

บ้านป่าบงแม่จัน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าบงแม่จัน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030024

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120324

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120324

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายพงศธร ทรายปัญโญ

บ้านสันโค้ง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันโค้ง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030025

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120325

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120325

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายพิชัยวัฒน์ ต้นแก้ว

บ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030026

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120326

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120326

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายณัฐพล มาแก้ว

ประชารัฐพัฒนา

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ประชารัฐพัฒนา

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030028

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120328

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120328

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นางสาวมธุรสณี กวางทอง

บ้านห้วยมะหินฝน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยมะหินฝน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030029

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120329

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120329

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายธเนษฐ ธรรมตา

บ้านปางสา

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านปางสา

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030030

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120330

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120330

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายบุญทา กาบุญค้ำ

บ้านสันติสุข

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันติสุข

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030031

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120331

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120331

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

ว่าที่ร้อยตรีพงศกร เกเย็น

บ้านรวมใจ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านรวมใจ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030023

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120332

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120332

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายภูริภัทร์อรรถพรเดชา ติยวลีย์

บ้านแม่สลองใน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030019

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120333

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120333

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นางวัฒนา พิศพันธุ์

สันสลีหลวง-สันนายาว

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน สันสลีหลวง-สันนายาว

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030046

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120335

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120335

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายนครินทร์ จันต๊ะคาด

อนุบาลศรีค้ำ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน อนุบาลศรีค้ำ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030047

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120336

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120336

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายเกียรติณรงค์ มงคลดี

นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030020

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120338

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120338

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล