รายการที่ 1 - 20 จาก 139
รหัส Smis โรงเรียน Sc Code Sc Id
57030075 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 120125 1057120125
57030076 บ้านสบรวก 120126 1057120126
57030078 บ้านห้วยเกี๋ยง 120128 1057120128
57030074 บ้านสบคำ 120129 1057120129
57030070 บ้านดอยจัน 120130 1057120130
57030071 โยนกวิทยา 120131 1057120131
57030072 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 120132 1057120132
57030073 บ้านสันธาตุ 120133 1057120133
57030080 บ้านเวียงแก้ว 120135 1057120135
57030086 บ้านศรีดอนมูล 120141 1057120141
57030088 บ้านดอยสะโง๊ะ 120143 1057120143
57030051 ป่าตึงพิทยานุกูล 120145 1057120145
57030053 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 120147 1057120147
57030056 แม่แอบวิทยาคม 120150 1057120150
57030057 บ้านศรีกองงาม 120151 1057120151
57030058 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 120152 1057120152
57030059 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 120153 1057120153
57030061 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 120155 1057120155
57030062 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 120156 1057120156
57030064 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 120158 1057120158