รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ [1057120364, 6]

1057120364
สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์สั้น)
โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
ด้านนวัตกกรรม/สื่อการสอน
3
วสิยา คำมูลเอ้ย