รายการที่ 101 - 120 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c797c 3560100168698 นางสาว พนัชกร ใจเย็น 0 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120437 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7a09 3570200162144 นาย ณรัก จอมสวรรค์ 0 บทบ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1057120671 พนักงานธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7a99 3570101485913 นางสาว กรรณิกา อารีย์ 0 คศ.บ. วุฒิครูอื่น ๆ 1057120319 พนักงานบริการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7b21 3570800210573 นางสาว พรทิพย์ ชัยชนะ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 พนักงานบริการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7ba3 3570800221711 นาง ชนัญกร จินาวงศ์ 0 บช.บ. อื่นๆ 1057120125 พนักงานบริการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7c21 1570800005841 นางสาว จุฬาลักษณ์ ปุกคำ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 พนักงานบริการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7cb5 3570800027914 นางสาว อัญชลี ชัยชนะกลาง 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 พนักงานบริการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7d38 1570700141476 นางสาว เกศินี คำโมนะ 0 - 1057120365 พนักงานบริการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7dc0 3570800426819 นาง จันทร์ แก้วอาสา 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 แม่บ้าน 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7e3a 5703007500001 นางสาว กุ้ง วิมลรัตน์ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 แม่บ้าน 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7eab 3570800024460 นางสาว ใจทิพย์ แสงเมือง 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 แม่บ้าน 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7f1c 3570900557249 นาย จักรพันธ์ รัตนสุวรรณ 0 คศ.ม. การศึกษาพิเศษ 1057120443 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7f8e 3570900021471 นาง อำนวย หมั่นคงคำ 0 ป.6 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120466 แม่บ้าน 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7ffd 3570900480777 นาง บรรจง คำแก่น 0 ม.3 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120466 แม่บ้าน 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c806f 3500700427759 นาง สุศรี ธงลอย 0 ป.2 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120467 แม่บ้าน 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c80df 6571550285704 นางสาว นางฝน ดวงแก้ว 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120601 แม่บ้าน 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c814f 5570800001580 นาย วสันต์ สุตะวงค์ 0 ม.6 วุฒิครูอื่น ๆ 1057120129 ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c81be 3570200010514 นางสาว นิตยา มานะกิจ 0 ค.บ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120433 ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c823d 1234567899999 นาย อาฉัง แซ่โล๊ะ 0 ม.6 การศึกษานอกโรงเรียน 1057120604 ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c82b9 3570700078525 นาย จำเริญ ดีมี 0 คธบ.(คบ.) สังคมศึกษา 1057120685 ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1