รายการที่ 201 - 220 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc184e0d7 1571100108801 นางสาว กัญญ์สิริ กันทา 0 ศ.บ. (หลักสู ภาษาไทย 1057120323 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e16b 1579900009545 นาง ศศิธร ธรรมรักษา 0 วท.บ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120325 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e203 1570600036981 นางสาว ลัดดาวรรณ์ ศรีโพธิ์ 0 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120326 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e296 5570700140898 นางสาว จิราพร ผลสว่าง 0 0 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1057120328 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e329 1579900129389 นาย วัฒนา จิวสืบพงษ์ 0 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120336 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e3bc 1570300081395 นางสาว มนต์วลี ปานพรม 0 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120340 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e447 3570700170251 นาย วัชรพงศ์ มะโนใจ 0 ศษ.บ. พลศึกษา 1057120341 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e4d2 3570700713557 นาง ณิชพรรณ คำภิโร 0 วท.บ วิทยาศาสตร์ 1057120341 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e558 1529900350590 นางสาว ชลพิชา ณ ลำปาง 0 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120343 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e5df 1579900402239 นางสาว กัณภัส แสนกาศ 0 ค.บ. พลศึกษา 1057120440 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e668 1570400127966 นางสาว ยุพา จันพิเศษ 0 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120347 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e70a 3570700296425 นาย ศราวุธ พรมจันทร์ 0 ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1057120347 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185bc0f 1570500157930 นาย อนุชิต พรมอ้าย 0 ค.บ. พลศึกษา 1057120351 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185bcd4 1102001574620 นาย สุริยพงศ์ ปิ่นแก้ว 0 ค.บ. ดนตรี 1057120351 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185bd86 3570700337580 นางสาว วรินทร มะลิวงษ์ 0 ศศ.บ. สังคมศึกษา 1057120353 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185be26 3570700789448 นาย ธัชชัย สมวัน 0 วทบ. เกษตรศาสตร์ 1057120354 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185beab 3570700316060 นาง อัญชิสา สุวรรณศักดิ์ 0 ค.บ. สังคมศึกษา 1057120354 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185bf26 3570700235990 นางสาว จำเนียร โกเสนตอ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120356 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185bf9e 1570700086190 นาย ทวีวัฒน์ ทายะนา 0 ค.บ. สังคมศึกษา 1057120357 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc185c011 1520700086955 นางสาว สกาวเดือน มูลนิทา 0 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120358 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1