รายการที่ 2601 - 2611 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc1a81b62 3580100057233 นาง สุกัลยา อินเทพ 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120609 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a81bfd 8550884000932 นาย ภูมิทัศน์ พัธนะชาญชัยก 0 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 1057120152 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a81c89 3570800280890 นาย สุวรรณ แก้วดำ 0 ศษ.บ การประถมศึกษา 1057120153 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a81d19 1560300161534 นาย สาธิต บัวผัด 0 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120153 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a81db8 1570700062631 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์ 0 คบ. พลศึกษา 1057120153 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a81e4a 1579900469392 นาย ธนัชพล อุ่นกาศ 0 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120156 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a81ee3 1570300059047 นาย ไมตรี เล่าวิริยะธน 0 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120158 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a81f7f 1580200038536 นางสาว สุภาพร สกุลพรสุข 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120159 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a8202f 1570800002958 นาย ฐิติพร คำใส 0 ค.บ. วุฒิครูอื่น ๆ 1057120159 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a820ba 1229900579573 นางสาว จันทิมา รอบรู้ 0 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120160 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1a8215f 3570700614354 นางสาว กานต์ สมทง 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120319 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1