รายการที่ 1 - 20 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc1716a30 3560100071333 นาง หทัยรัตน์ นาเจริญ 0 วท.บ. เกษตรศาสตร์ 1057120369 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716b16 1570700089041 นางสาว ธนิดา เขื่อนเพชร 0 บธ.บ. การตลาด 1057120147 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716bcf 1509900027870 นางสาว สุธิราพร อาทวงษา 0 บธบ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120322 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716c6c 8570776031342 นางสาว สายฝน สิงทราย 0 ปวส. การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1057120329 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716cd9 1579900436214 นางสาว ทองประกาย ก้างออนตา 0 ศศ.บ. ภาษาไทย 1057120353 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716d4d 1570700195631 นางสาว กมลธิดา กัปปะหะ 0 อื่นๆ วุฒิครูอื่น ๆ 1057120372 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716dbf 1570700223260 นางสาว อมิตรา ศรีวงค์ 0 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120373 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716e30 1570300019029 นางสาว อุณากรรณ เขื่อนศิริ 0 บ.ท.บ. การตลาด 1057120433 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716ea2 3570800435401 นาย เจษฎา อินต๊ะใฝ 0 ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ 1057120439 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc1716f12 1579900414938 นาย กฤษณะ ทะเขียว 0 วท.บ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1057120452 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4438 3570900130946 นาย สารัตน์ สุริยะกันธร 0 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1057120454 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c452e 1570800007836 นางสาว ปภาวรินทร์ กันทะดง 0 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120372 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c45de 1570900097616 นาย นพดล อินทร์เป็ง 0 การบัญชี ไม่ใช่วุฒิครู 1057120469 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4694 3630400310936 นาย เอกพงษ์ กาแก้ว 0 บธ.บ. การจัดการทั่วไป 1057120592 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4733 1560300162727 นาย จิตกร วรรณะ 0 ป.ว.ส. ช่างยนต์ 1057120599 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4898 1570700210265 นางสาว จุฑามาศ คืนมาเมือง 0 ศศ.บ. ภาษาไทย 1057120609 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4974 3570700883100 นางสาว จิรัชยา เกตุเส็ง 0 บธ.บ. การจัดการทั่วไป 1057120610 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4a23 1570400171621 นางสาว คคนางค์ ลำมะวงค์ 0 พทบ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120669 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4ab1 1579900324858 นางสาว ชนิชา มณีจันสุข 0 บธ.บ. การจัดการทั่วไป 1057120672 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4b3f 1570800053978 นางสาว ชลธิชา ศรีพรม 0 ปวส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1057120686 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1