รายการที่ 121 - 140 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c8337 1570400003205 นาย เธียร์วิชญ์ อัครศิริโชติ 0 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1057120600 ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c83b6 8570784010944 นางสาว นารีรัตน์? มั่นการ 0 คศ.บ. การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1057120329 วิทยากร 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8433 1500300070903 นาง พุทธพร แสงงาม 0 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120444 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c84b2 1570700135875 นางสาว กนกวรรณ ชุ่มใจ 0 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120450 อื่นๆ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8530 6571572021700 นาย หล้า พรใจ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120613 อื่นๆ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c859f 3350400648581 นาย ชนนภูมิ เดชเดิม 0 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120616 อื่นๆ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c861e 1570900068195 นาย กริช อึ้งอภิธรรม 0 วท.บ. วุฒิครูอื่น ๆ 1057120467 อื่นๆ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c869b 8571584207770 นางสาว ณัฐติกานต์ ลาหู่นะ 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120603 อื่นๆ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c871a 5570800007782 นาย จุมพต จรรยาสว่าง 0 อื่นๆ คอมพิวเตอร์ 1057120125 อื่นๆ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8797 3570700388915 นาย ณรงศักดิ์ เนาว์ชุมภู 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120592 อื่นๆ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8817 3560500513031 นาย สิทธิชัย กิริยา 0 ค.บ. พลศึกษา 1057120444 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c889d 8570384041508 นางสาว อภิชญา พรนาง 0 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120440 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c891b 3570900423871 นางสาว พรพิศุทธิ์ วงค์ปินตา 0 คม. หลักสูตรและการสอน 1057120451 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8996 3570700373497 นางสาว สุพิน เขื่อนคำแสน 0 คศ.บ. อื่นๆ 1057120457 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8a14 1570690004633 นาย นัฐวัฒน์ ขัตติยะ 0 วท.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120460 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8aad 3570700714090 นาง อำพร ยศวังใจ 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120463 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8b2f 3570900540699 นาย ภัทรวุธ พ้นภัย 0 ค.บ. พลศึกษา 1057120467 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8bac 1509900600804 นางสาว เพ็ญพักตร์ บุญเสริม 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120468 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8c2a 1560700004568 นางสาว สมพิศ ปิงดอย 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120469 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8ca8 8571584054752 นาง อาธิตยา นาแด่ 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120594 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1