รายการที่ 181 - 200 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17ca211 0053453 1570900079685 น.ส. สุพัตรา จักรแก้ว ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครูผู้ช่วย 7130 ครูผู้ช่วย 16,720 ครูผู้ช่วย 17,200 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca29e 0053454 3560100609252 น.ส. เขมนิจ วังเสาร์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการ 7211 คศ.2 26,620 คศ.2 27,540 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca329 0053455 ค.บ. การประถมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7284 คศ.1 25,100 คศ.1 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca3b3 0053456 3570400561573 นาง ธรรยธรฐ์ ดวงสนิท ค.บ. ภาษาไทย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 7294 คศ.3 33,760 คศ.3 34,770 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca448 0053457 3510100822479 น.ส. ฉัตรนิฏฐา สุนันตา ศษ.ม. บริหารการศึกษา วท.บ. เคมี 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 7295 คศ.3 33,640 คศ.3 34,600 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca4da 0053458 1560100354088 น.ส. ณัฐนิชา เสียงอ่อน ค.บ. ประถมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7296 คศ.1 17,600 คศ.1 18,280 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17ca573 0053459 1580400122280 น.ส. กองศรี สุนิติภาสกุล ค.บ. ภาษาไทย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7297 คศ.1 20,860 คศ.1 21,430 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184b925 0053460 3650600599824 ว่าที่ ร.ต อนุรักษ์ มั่นอ่วม ศษ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการ 7299 คศ.2 33,490 คศ.2 34,390 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184ba03 0053461 1571500001558 นาย คามิน ศีรีอยู่ลือ ค.บ. พลศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครูผู้ช่วย 7300 ครูผู้ช่วย 17,160 ครูผู้ช่วย 17,610 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184baa4 0014652 น.ส. อรวรรณ แซ่หมื่อ ค.บ. ภาษาจีน 1057120319 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน ครูผู้ช่วย 7329 ครูผู้ช่วย 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184bb41 0020305 3509901263671 น.ส. วันวิสา แก้ววิรัตน์ ค.บ. ปฐมวัย 1057120606 บ้านผาจี แม่ฟ้าหลวง ครู 10824 คศ.1 20,280 คศ.1 20,880 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184bbd9 0053462 ,1640100237153 นาย ชัญญานุช โพธิ์เงิน ค.บ. ภาษาไทย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครูผู้ช่วย 7301 ครูผู้ช่วย 16,260 ครูผู้ช่วย 16,700 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184bc70 0053463 1620290004716 น.ส. รัชนี น้อยม่วง ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครูผู้ช่วย 7554 ครูผู้ช่วย 16,260 ครูผู้ช่วย 16,700 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184bd0a 0053464 1549900394376 นาย ณิชกุล ถิ่นกา ค.บ. ภาษาไทย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7555 คศ.1 17,580 คศ.1 18,260 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184bdad 0053465 1570400191991 น.ส. จิราพร เพชรแก้ว ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7564 ครูผู้ช่วย 17,610 คศ.1 18,190 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184be4c 0053466 3579900308778 น.ส. สุพรรณ์ แปงหล้า ค.บ. การประถมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 7607 คศ.3 50,250 คศ.3 51,540 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184bef7 0053467 5550590002917 นาย เซนร์ อุดอ้าย กษ.บ. เกษตรกรรม 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 7815 คศ.1 20,180 คศ.1 20,750 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc184dee2 3570700612602 นาย จรัญ คีลาวงค์ 0 วท.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1057120339 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184df8d 3570700906631 นาย อภิเชียร ไชยติ๊บ 0 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1057120610 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc184e036 1100400091205 นางสาว พัชรี แก้วเทศ 0 บธ.บ การจัดการทั่วไป 1057120319 ครู (อัตราจ้าง) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1