รายการที่ 141 - 160 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c8d25 3560400002337 นางสาว สมศรี จันทะลี 0 ค.บ. การประถมศึกษา 1057120601 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8d96 5570500039034 นางสาว ทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพา 0 ค.บ. สังคมศึกษา 1057120601 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8e14 1570790001334 นาง พรพรรณ์ ธรรมปัญญา 0 ค.บ. 5 ปี ปฐมวัย 1057120449 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8e93 8571584078988 นาย สุรพันธ์ วัฒนปัญญานนท 0 อื่นๆ อุตสาหกรรมศิลป์ 1057120605 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8f0f 3500700045163 นาย สมพร แสนก่อ 0 กศ.บ. พลศึกษา 1057120607 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c8f8e 0020201 15799001117449 นาย คณิศร โชครุ่งวัฒธนา ค.บ. ดนตรีศึกษา 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 326 คศ.1 20,440 คศ.1 21,060 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c900e 0053422 ค.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 3005 คศ.2 28,330 คศ.2 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c909a 0053423 3570800317106 นาย โกศล คำเงิน ศษ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. พลศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 4128 คศ.3 31,340 คศ.3 32,270 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9111 0053424 1559900189624 นาย ธนทรัพทย์ รัตนไภ คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 4177 คศ.1 18,530 คศ.1 19,190 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c91c6 0053425 นาย ชัยยุทธ ชมถิ่น อุตสาหกรรมศิลป์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 4212 คศ.1 20,140 คศ.1 20,710 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c925a 0053426 1500900172898 น.ส. อังศ์วรา กันธะวงศ์ ค.บ. ประถมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 4280 คศ.1 17,640 คศ.1 18,210 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c92f8 0053427 3560500351481 นาง พิมพร พุทธรรม ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 4341 คศ.1 19,820 คศ.1 20,520 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9389 0053428 1339900289710 นาย ศักดา วันเพ็ญ ค.บ. พลศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครูผู้ช่วย 4398 ครูผู้ช่วย 17,110 ครูผู้ช่วย 17,550 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9409 0053429 260100024469 น.ส. ภาสินี ธิศรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครูผู้ช่วย 4533 ครูผู้ช่วย 16,720 ครูผู้ช่วย 17,160 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c94ac 0053430 3501400263263 น.ส. อัญชลี เมฆวิบูลย์ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา ค.บ. ดนตรี 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 4612 คศ.3 42,470 คศ.3 43,760 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c953b 0053431 3520300126280 น.ส. รุจิเรช อินตาสาย ศศ.บ สังคมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 4648 คศ.1 20,040 คศ.1 20,720 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c95b7 0020280 1550700084120 น.ส. ธีรพร อารินทร์ ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120601 สามัคคีพัฒนา แม่ฟ้าหลวง ครู 377 คศ.1 20,760 คศ.1 21,340 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9635 0053432 รอบรรจุ เอกปฐมวัย ครั้งที่ 10/2563 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการ 4757 คศ.3 58,160 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c96b1 0053433 รอบรรจุ เอกประถมศึกษา ครั้งที่ 10/2563 ค.บ. การประถมศึกษา 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 4928 คศ.3 47,930 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc17c9730 0053434 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 5008 คศ.3 58,210 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1