รายการที่ 41 - 60 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c56be 3100503767828 นาย รุ่งโรจน์ สุขคำปา 0 ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 1057120674 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c573a 3570701055006 นาย ประภาส พรมไชย 0 ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 1057120679 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c57b8 3570700259236 นาย สมบูรณ์ อุทธปงค์ 0 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1057120681 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5834 3570700640541 นาย เฉลิมชาติ ปันปิน 0 - ไม่ใช่วุฒิครู 1057120321 ช่างไฟฟ้าชั้น 2 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c58cd 3570700210199 นาย ดำริ นารินคำ 0 ไม่มีเอก อื่นๆ 1057120360 ช่างไฟฟ้าชั้น 2 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5949 3570700018910 นางสาว วิญญูดา กัมปะหะ 0 บธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120373 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c59d4 3570900553077 นาย บุญส่ง ใจพรม 0 ค.บ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120433 ช่างไฟฟ้าชั้น 2 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5a5e 5570990010526 นาย เสน่ห์ รวดเร็ว 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120464 ช่างไม้ชั้น 3 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5af3 3570700319786 นาย พิสิษฐ์ กันทะวรรณ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120340 ช่างไม้ชั้น 4 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5b70 3570700049690 นาย นิรันดร์ ดวงคำใจ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120612 ช่างไม้ชั้น 4 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5beb 3570701042613 นาย สมปราญ สุขเกษม 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120683 ช่างไม้ชั้น 4 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5c70 3570701082615 นาย รูน ก้างยาง 0 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1057120684 ช่างไม้ชั้น 4 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5cec 6571571115221 นางสาว หมีชาง มาเยอะ 0 - อื่นๆ 1057120615 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5d67 3570800023650 นาย แสนชัย น้อยวิบล 0 - ช่างกลโลหะ 1057120141 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5de8 3570800318862 นาย โชคดี บัวรสศักดิ์ 0 ป.6 อื่นๆ 1057120143 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5e64 3570800139178 นาย สุนทอน ขันแก้ว 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120150 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5edf 1570800067367 นางสาว สุทธิดา สุทธคำ 0 ค.บ. ภาษาไทย 1057120373 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5f84 5507080003640 นาย ชาญชัย แซ่ผ่าน 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120152 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6010 3570800268334 นาย ขวัญชัย สุริยะวงค์ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120153 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6099 3570800058232 นาย พงษ์ไชย ปินทรายมูล 0 ม.3 ช่างก่อสร้าง 1057120155 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1