รายการที่ 21 - 40 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c4bca 3570800076001 นาย ภาณุวัตร จันแปงเงิน 0 ศษ.บ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120126 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4c57 3560100646328 นาย เจริญ อิตุพร 0 ม.6 อื่นๆ 1057120128 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4ce1 1949900108833 นางสาว ขนิษฐา ชัยชนะพงษ์ 0 ค.บ. อื่นๆ 1057120372 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4d8e 3570800344111 นาย เจริญ อินต๊ะเหล็ก 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120132 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4e04 3470800067364 นาย อะลุน พรวิจิตร 0 เทคนิคโลหะ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120133 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4eae 3102002315764 นาย เสน่ห์ หมื่นเงิน 0 ไม่มี อื่นๆ 1057120160 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4f56 3560100625754 นาย ทวีศักดิ์ วงศ์เรือง 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120322 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c4fd1 3570800213053 นาย อุทัย เยาว์ธานี 0 ปว.ส. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120326 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c505a 3570500836132 นาย ภิรมย์ แดงตุ้ย 0 ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า 1057120333 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c50ee 3570101707070 นาย บุญฤทธิ์ อภิวงษา 0 ม.6 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120339 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5184 3570700660534 นาย สังวาลย์ ขันธิวงศ์ 0 - ไม่ใช่วุฒิครู 1057120353 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5209 3570700133798 นาย กำพล รำลึกวงศ์ 0 กศ.บ. เกษตรศาสตร์ 1057120358 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5289 3510400138212 นาย นรินทร์ ริยะเทน 0 คบ. ช่างไฟฟ้า 1057120372 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5307 1549900323983 นาย ดนุพล กสิรักษ์ 0 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120370 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c538a 3521300089270 นาง กฤษณา เดชวงศ์ษา 0 คศ.บ. ปฐมวัย 1057120373 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5416 3570900076623 นาย ทวี วีระคำ 0 ป.6 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120439 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c54a1 3570900484403 นาย สมบัติ เป็งดล 0 กส.บ. เกษตรศาสตร์ 1057120449 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c552c 3570900411864 นาย เสน่ห์ วันทะนำ 0 0 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120452 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c55b1 3570700938397 นาย บุญคง คืนมาเมือง 0 - อื่นๆ 1057120608 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c5641 1234569874125 นาย อนุสรณ์ แก้วฟู 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120669 ช่างไฟฟ้า 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1