รายการที่ 61 - 80 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c6124 3570800045106 นาย อนันท์ ร้องหาญแก้ว 0 ป.ว.ส. คอมพิวเตอร์ 1057120156 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c61ac 3570800329040 นาย สมัย ตรีวงค์ 0 - อื่นๆ 1057120162 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6238 1534567891234 นาย จะตี แซ่จะ 0 - ไม่ใช่วุฒิครู 1057120331 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c62b3 3570700906941 นาย อุดม มูลกาศ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120332 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c633d 3560700431080 นาง วิภาดา ไมตรีจิตร 0 ประถมศึกษา ไม่ใช่วุฒิครู 1057120347 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c63c7 3570700384782 นาย ณรงค์เดช สันตุ้ยลือ 0 ป.ก.ศ.สูง อื่นๆ 1057120348 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c67b5 3570700233555 นาย เจริญฤทธิ์ จันโย 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120356 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6834 3570700875760 นาง สายรุ้ง ยามี 0 คศ.บ. ปฐมวัย 1057120374 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c68b2 3570700906843 นาย อำนวย ปัญญา 0 ม.6 อื่นๆ 1057120357 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c692d 3320100264575 นาย รวน ยืนยง 0 - ไม่มีวิชาเอก 1057120434 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c69b7 3570900403403 นาย ถนอม ปรีจันทร์ 0 สายสามัญ อื่นๆ 1057120436 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6a35 3570900440473 นาย สมยศ ติยะกว้าง 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120443 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6aad 3331200027444 นาย ชนินทร์ รัตน์วิไสย์ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120453 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6b25 3570900350016 นาย สุพจน์ อ้ายดิบ 0 ป.4 อื่นๆ 1057120460 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6b9c 3570900649577 นางสาว อมร ร่มเย็น 0 ค.บ. ไม่ใช่วุฒิครู 1057120466 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6c15 3570900012803 นาย ศุภกร รวดเร็ว 0 ป.6 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120467 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6c8a 8571576045928 นาย จายแสง มอญคำ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120596 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6cff 8571584148218 นาย จะแฮ มูยี 0 ป.6 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120599 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6d7e 3630700117074 นาง กัญณภัทร อินทา 0 ค.บ. สังคมศึกษา 1057120434 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6df9 6571572007383 นาย ทูน กอลิ่ง 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120601 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1