รายการที่ 81 - 100 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc17c6e81 3101500768441 นาย บุญสม กอบนิยม 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120603 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6f06 2345675432132 นาย ฉลอง ขันธิวงค์ 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120609 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c6f8c 3950500026285 นาย ฤทธี วังเอี่ยม 0 ป.ว.ช. อื่นๆ 1057120610 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7015 3510200391461 นาย จันทร์ติ๊บ อุุตตะมะ 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120614 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c70ab 557150000828 นาย อาซ้อง มายึ 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120616 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7133 3570700980431 นาย มานิตย์ ภูกองไชย 0 ป.6 ไม่มีวิชาเอก 1057120670 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c71bb 1219800175071 นาย ปัญญา วงษ์อยู่ 0 อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู 1057120671 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7255 3570701019051 นาย ทองสุข ศรีปุริ 0 - การศึกษานอกโรงเรียน 1057120672 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c72db 3570700065202 นาย สุนดา ใจดี 0 - อื่นๆ 1057120686 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7363 3579900141377 นาย ดุษฎี ชูชัย 0 อส.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 1057120434 ครู (พนักงานงานราชการ) 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c73ed 3570900369477 นาย สุภาพ แก้วรากมุข 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7474 5570800006620 นาย จุมพล จรรยาสว่าง 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120125 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c750c 3570800344146 นาย จรัญ อินต๊ะเหล็ก 0 ปวส. ช่างกลโลหะ 1057120141 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7598 3501300621508 นาย บุญรัตน์ โพธิกัน 0 อื่นๆ อื่นๆ 1057120351 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7634 3570900466707 นาย เสาร์แก้ว ปาเปาอ้าย 0 ปวส.เกษตรกรร เกษตรศาสตร์ 1057120435 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c76bc 3570701055219 นาย พันธ์ ใจหล้า 0 ม.6 ไม่ใช่วุฒิครู 1057120678 นักการภารโรง 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c7741 3570700994025 นางสาว ปรานอม ใจจิตร 0 คศ.บ. การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1057120329 ผู้ช่วยครู 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c77e5 1570900077879 นางสาว สาวิตรี สุวรรณวงค์ 0 ค.บ. ปฐมวัย 1057120450 ผู้ช่วยครู 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c786b 1570800008387 นางสาว ใบเตย นามเผ้า 0 บธ.บ. ไม่มีวิชาเอก 1057120132 พนักงานธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1
5703611cdc17c78f4 1102700798373 นางสาว กรนันท์ อุตมะโน 0 บธ.บ. บริหารธุรกิจ 1057120133 พนักงานธุรการ 0 0 0/0/543 0/0/543 0/0/543 0/0/543 1