BigData cr3
Big Data Cr3
แม่ฟ้าหลวง
31 โรงเรียน
แม่สาย
31 โรงเรียน
แม่จัน
40 โรงเรียน
เชียงแสน
24 โรงเรียน
ดอยหลวง
13 โรงเรียน
แม่ฟ้าหลวง
10,523 คน
แม่สาย
10,278 คน
แม่จัน
7,390 คน
เชียงแสน
5,154 คน
ดอยหลวง
1,330 คน
ห้องเรียนภาษาจีนเข้ม
3 โรงเรียน
สอนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) การศึกษาภาคบังดับ 9 ปี
49 โรงเรียน
สอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
5 โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล
32 โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล
32 โรงเรียน