รายการที่ 1 - 3 จาก 3

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030040

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120319

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120319

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030120

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120464

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120464

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สายเวียงพางคำ

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายปุณณวิช เทพสุรินทร์

บ้านเวียงพาน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านเวียงพาน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030118

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120465

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120465

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สายเวียงพางคำ

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล