รายการที่ 1 - 5 จาก 5

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030075

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120125

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120125

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นานธนเสฏฐ สุภากาศ

บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030100

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120463

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120463

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดอยนางนอน

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์

บ้านห้วยไร่สามัคคี

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยไร่สามัคคี

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030143

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120591

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120591

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา พื้นที่โครงการพัฒนาคอยตุง

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายอนุชิต ไทยรัศมี

บ้านเทอดไทย

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านเทอดไทย

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030128

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120595

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120595

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เทอดไทย

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน

บ้านห้วยผึ้ง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยผึ้ง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030155

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120607

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120607

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สลองใน

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล