รายการที่ 1 - 40 จาก 41

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030075

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120125

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120125

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายศุภชัย เขื่อนเพชร

บ้านสบคำ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสบคำ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030074

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120129

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120129

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

โยนกวิทยา

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน โยนกวิทยา

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030071

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120131

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120131

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายวัฒนา พรมมินทร์

บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030072

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120132

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120132

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เวียงโยนกเชียงแสน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายบำรุง มีนา

บ้านศรีดอนมูล

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านศรีดอนมูล

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030086

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120141

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120141

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นายจรูญ จุ้ยสาย

ป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ป่าตึงพิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030051

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120145

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120145

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายชูกิจ จี๋มะลิ

แม่แอบวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน แม่แอบวิทยาคม

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030056

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120150

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120150

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์

บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030058

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120152

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120152

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางปุณดา เตจ๊ะ

บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030059

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120153

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120153

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายวิฑูรย์ ลับปัญญา

ชุมชนบ้านป่าสักน้อย

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าสักน้อย

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030061

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120155

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120155

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าสักศรีดอนมูล

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายทเนตย์ จันแปงเงิน

บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030064

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120158

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120158

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายธวัชชัย เรวรรณ์

ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030065

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120159

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120159

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายสวาท สงวนสิทธิ์

บ้านธารทอง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านธารทอง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030176

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120162

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120162

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่เงิน

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

ว่าที่ร้อยตรีโชคดี ศรีอุดม

ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030039

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120322

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120322

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายสมบัติ คำเงิน

บ้านป่าบงแม่จัน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าบงแม่จัน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030024

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120324

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120324

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายสงัด กาศสนุก

บ้านสันโค้ง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันโค้ง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030025

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120325

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120325

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายพิชัยวัฒน์ ต้นแก้ว

บ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030026

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120326

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120326

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายณัฐพล มาแก้ว

ประชารัฐพัฒนา

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ประชารัฐพัฒนา

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030028

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120328

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120328

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นางสาวมธุรสณี กวางทอง

บ้านห้วยมะหินฝน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยมะหินฝน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030029

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120329

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120329

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายธเนษฐ ธรรมตา

บ้านปางสา

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านปางสา

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030030

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120330

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120330

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ป่าตึง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายภูริภัทร์อรรถพรเดชา ติยวลีย์

บ้านแม่สลองใน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030019

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120333

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120333

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงป.1

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านใหม่สามัคคี

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030021

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120339

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120339

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านแม่คี-หนองอ้อ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่คี-หนองอ้อ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030018

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120341

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120341

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายณรัฐนันท์น ทะระมา

บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030033

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120342

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120342

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่คำแม่ไร่

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์

บ้านหนองแหย่ง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านหนองแหย่ง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030034

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120343

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120343

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่คำแม่ไร่

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

สมบัติ ราชคม

บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030038

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120347

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120347

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่คำแม่ไร่

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงป.1

ดูข้อมูล

นายณัฐวุฒิ มุ้งทอง

บ้านแหลว-นาล้อม

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแหลว-นาล้อม

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030050

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120353

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120353

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030001

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120354

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120354

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายเกียรติยศ ยะมา

บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030009

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120364

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120364

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา จันจว้า

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายนเรศ เครือประดิษฐ์

บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030003

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120365

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120365

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา จันจว้า

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายภาสกร วงค์ปิน

บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030014

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120369

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120369

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ท่าข้าวเปลือก

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายปราโมทย์ ธิศรี

บ้านสันมะนะ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันมะนะ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030114

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120435

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120435

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สายเวียงพางคำ

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายสวิ๊ก เสือไว

บ้านม่วงคำ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านม่วงคำ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030092

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120438

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120438

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เกาะช้าง

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายธีระศักดิ์ มะลิวงค์

บ้านสันหลวง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันหลวง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030096

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120442

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120442

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เกาะช้าง

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางพัชรินทร์ จันทาพูน

บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030109

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120446

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120446

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โป่งผาศรีเมืองชุม

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางไพรศรี สุริยวงศ์

บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030110

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120447

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120447

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โป่งผาศรีเมืองชุม

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายปรีชา กาวิใจ

บ้านจ้อง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านจ้อง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030107

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120453

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120453

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โป่งผาศรีเมืองชุม

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

ดร.ยงควิโรจน์ เศษวงค์

บ้านใหม่สันติ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านใหม่สันติ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030146

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120613

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120613

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดอยสันติคีรี

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายวุฒิชัย ใหม่วงค์

บ้านห้วยไร่

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยไร่

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030166

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120671

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120671

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดอยหลวง

อำเภอ ดอยหลวง

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.1 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท

ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030167

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120672

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120672

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดอยหลวง

อำเภอ ดอยหลวง

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล