รายการที่ 1 - 11 จาก 11

นายจรูญ จุ้ยสาย

ป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน ป่าตึงพิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030051

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120145

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120145

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บ้านแขว

อำเภอ เชียงแสน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030040

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120319

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120319

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่จันทรายสวรรค์

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.1

ดูข้อมูล

นายภูริภัทร์อรรถพรเดชา ติยวลีย์

บ้านแม่สลองใน

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านแม่สลองใน

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030019

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120333

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120333

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ศรี่ป่าชาง

อำเภอ แม่จัน

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงป.1

ดูข้อมูล

กรุณาระบุชื่อ ผู้อำนวยการ

บ้านสันทราย

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันทราย

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030113

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120434

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120434

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สายเวียงพางคำ

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางวรรญมาศ จันทรา

บ้านป่าแดง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าแดง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030090

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120436

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120436

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เกาะช้าง

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นางไพรศรี สุริยวงศ์

บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030110

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120447

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120447

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โป่งผาศรีเมืองชุม

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายนพดล มงคลเบญจกุล

บ้านถ้ำ

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านถ้ำ

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030101

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120449

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120449

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดอยนางนอน

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ป.6 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายสุพิษ ชัยมงคล

บ้านห้วยไคร้

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยไคร้

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030125

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120458

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120458

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดอยนางนอน

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายภูวนารถ จันทาพูน

บ้านป่ายาง

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่ายาง

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030115

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120466

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120466

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สายเวียงพางคำ

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

ดร.โยธิน สิทธิประเสริฐ

บ้านป่าเหมือด

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านป่าเหมือด

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030119

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120467

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120467

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สายเวียงพางคำ

อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.3 ถึงอ.2

ดูข้อมูล

นายวุฒิชัย ใหม่วงค์

บ้านห้วยไร่

ข้อมูลโรงเรียน......อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน บ้านห้วยไร่

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 57030166

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1057120671

รหัสโรงเรียน (6 หลัก) 120671

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดอยหลวง

อำเภอ ดอยหลวง

จังหวัด เชียงราย

ชั้นที่เปิดเรียน ม.1 ถึงอ.1

ดูข้อมูล